đội ngũ giáo viên

Thầy

Nguyễn Văn Quý

Cô 

Đàm Thị Thu Hiền

Cô 

Trần Thị Nhung

Nguyễn Ngọc Diệp

Thầy 

Hiroto